Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrongdoer /rɒŋdu:ə[r]/  

  • Danh từ
    người làm điều sai trái; người làm điều bất hợp pháp