Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malefactor /'mælifæktə[r]/  

  • Danh từ
    người làm điều ác, kẻ bất lương