Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rascally /'rɑ:skəli/  

  • Tính từ
    bất lương, đểu giả
    a rascally trick
    trò đểu giả