Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  diễn viên
  film actor
  diễn viên điện ảnh

  * Các từ tương tự:
  actorish