Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người bất hạnh; người cùng khổ
  a poor homeless wretch
  một người cùng khổ vô gia cư
  kẻ đê tiện, kẻ khốn nạn
  thằng khốn nạn đáng khinh lấy trộm cả tiền của bà lão
  (khẩu ngữ, đùa) thằng xỏ lá, thằng đểu
  you wretch! you've taken the book I wanted
  thằng đểu, mày đã lấy cuốn sách tao cần dùng hả

  * Các từ tương tự:
  wretched, wretchedly, wretchedness