Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  suy đồi
  a decadent society
  một xã hội suy đồi
  a decadent style
  phong cách suy đồi

  * Các từ tương tự:
  decadent wave, decadently