Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khuyết (trăng)
  giảm, suy yếu
  sức lực đang suy yếu đi
  nhiệt tình của nó đối với chuyến thám hiểm giảm đi nhanh chóng
  wax and wane
  xem wax
  Danh từ
  on the wane
  đang khuyết dần (trăng), đang tàn dần (sắc đẹp, tiếng tăm…)