Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thon thon, bóp nhọn, búp măng
    tapering trousers
    quần thót ống, quần bóp ống