Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ebb away
  rút, xuống (thủy triều)
  (nghĩa bóng) tàn tạ, giảm sút
  ánh sáng ban ngày đang giảm dần; trời đang xế chiều
  nhiệt tình của chúng tôi chẳng bao lâu đã bắt đầu giảm sút
  Danh từ
  the ebb
  sự rút xuống (thủy triều), triều xuống
  the tide is on the ebb
  thủy triều đang xuống
  at a low ebb
  xem low
  the ebb and flow [of something]
  sự lên xuống thường xuyên, sự dao động thường xuyên (của thời trang, của tiếng ồn…)
  on the ebb
  suy tàn, tàn tạ, sa sút
  my luck is on the ebb
  vận may đang lúc sa sút

  * Các từ tương tự:
  ebb tide