Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    dwindle [away] [to something]
    nhỏ dần, suy yếu dần
    hy vọng tắt dần
    lợi nhuận giảm dần