Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Ngoại động từ
    nới lỏng; làm chùng
    nới (ốc vít)