Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diminution /,dimi'nju:∫n/  /dimi'nu:∫n/

  • Danh từ
    sự giảm bớt
    lượng giảm bớt
    hoping for a small diminution in taxes
    hy vọng được bớt một ít thuế