Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] dịu, [làm] giảm bớt (gió, tiếng ồn, cơn đau …)
  con tàu giăng buồm khi cơn bão đã dịu đi
  người ta đang tham gia chiến dịch giảm bớt tiếng ồn ở trong các đô thị

  * Các từ tương tự:
  abatement, Abatement cost, abater