Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây nến nhỏ
  Tính từ
  thon nhỏ dần
  taper trousers
  quần thót ống, quần ống túm
  Động từ
  [làm cho] thon nhỏ dần
  ống quần thon nhỏ dần
  giảm bớt
  taper off production
  giảm bớt sản xuất

  * Các từ tương tự:
  tapered, tapering