Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regress /ri'gres/  

  • Động từ
    thoái bộ, thoái lui

    * Các từ tương tự:
    Regressand, regression, regressive, Regressive expectations, Regressive tax, Regressor