Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regression /ri'gre∫n/  

  • Danh từ
    sự thoái bộ, sự thoái lui