Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regressive /ri'gresiv/  

  • Tính từ
    thoái bộ, thoái lui

    * Các từ tương tự:
    Regressive expectations, Regressive tax