Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thuế luỹ thoái
    Là trường hợp thuế suất trung bình giảm khi thu nhập tăng lên