Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ước tính hồi quy
    Là một BIẾN ĐỘC LẬP trong một phép phân tích hồi quy