Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Biến phụ thuộc (trong phân tích hồi quy)