Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chưa được dạy thuần
    không được chế ngự, không nén lại, không dằn lại