Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feral /'fiərəl/ /'ferəl/  

  • Tính từ
    hoang dã, hoang (động vật)
    feral cats
    mèo hoang