Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tai hại

    * Các từ tương tự:
    banefully, banefulness