Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    đổ nát
    tàn hại, gây tai hại, làm thất bại, làm phá sản