Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detrimental /,detri'mentl/  

 • Tính từ
  có hại
  the measures had a detrimental effect
  những biện pháp ấy đã có tác động có hại
  activities detrimental to our interests
  những hoạt động có hại cho quyền lợi của chúng ta

  * Các từ tương tự:
  detrimentally