Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adverse /'ædvɜ:s/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  ngược, không thuận
  adverse winds
  gió ngược
  điều kiện thời tiết không thuận
  đối địch, chống đối
  adverse criticism
  lời phê bình chống đối
  có hại
  the adverse effects of drugs
  tác dụng có hại của ma túy

  * Các từ tương tự:
  Adverse balance, Adverse selection, Adverse supply shock, adversely, adverseness