Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lăng mạ, chửi rủa
  abusive words
  những lời lăng mạ

  * Các từ tương tự:
  abusively, abusiveness