Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abusively /ə'bju:sivli/  

  • Phó từ
    [một cách] lăng mạ;[một cách] nhục nhã