Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misapply /,misə'plai/  

  • Động từ
    (misapplied)
    dùng sai, áp dụng sai
    tài năng đã dùng sai