Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đùa, không nghiêm túc
    they described the latest pay offer as derisory
    họ coi mức giá đề nghị sau cùng như là đùa vậy
    (như derisive) chế nhạo, giễu cợt