Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác satiric /sə'tirik/)
  Tính từ
  châm biếm; trào phúng
  a satirical poem
  bài thơ châm biếm

  * Các từ tương tự:
  satirically