Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irreverent /i'revərənt/  

  • Tính từ
    thiếu tôn kính

    * Các từ tương tự:
    irreverential, irreverently