Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đúng, sai
  an incorrect answer
  câu trả lời sai
  incorrect behaviour
  cách cư xử không đúng

  * Các từ tương tự:
  incorrectly, incorrectness