Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm hại, có hại
    smoking can be damaging to your health
    hút thuốc có thể có hại cho sức khỏe của anh