Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

life-threatening   

  • Tính từ
    có thể làm chết người; hiểm nghèo