Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caustic soda /,kɔ:stik'səʊdə/  

  • (cách viết khác sodium hydroxide)
    (hóa học) hydroxit natrit, xút