Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tán gẫu
    một bức thư [toàn chuyện] tán gẫu