Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Thông tục) hay nói, lém, lắm mồm