Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talkativeness /'tɔ:kətivnis/  

  • Tính từ
    tính hay nói, tính ba hoa