Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbose /vɜ:'bəʊs/  

 • Tính từ
  dài dòng
  a verbose speech
  bài nói dài dòng
  a verbose speaker
  diễn giả nói dài dòng

  * Các từ tương tự:
  verbosely, verboseness