Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verbosely /vɜ:'bəʊsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dài dòng