Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verboseness /və:'bousnis/  

  • Danh từ
    tính nói dài
    tính dài dòng (báo cáo, bài văn...)