Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhàm, chán, buồn tẻ
    a humdrum life
    cuộc sống buồn tẻ