Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneventful /,ʌni'ventfl/  

 • Tính từ
  không có biến cố, bình dị
  an uneventful life
  cuộc sống bình dị

  * Các từ tương tự:
  uneventfully, uneventfulness