Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không tô điểm, không trang trí; để tự nhiên
  unadorned beauty
  vẻ đẹp không tô điểm, vẻ đẹp tự nhiên
  trần truồng, không tô son điểm phấn (bóng)
  unadorned truth
  sự thật trần truồng