Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dehydrate /di:'haidreit/  

 • Động từ
  loại nước
  dehydrate milk to make milk powder
  loại nước ở sữa để chế sữa bột
  mất nước (nói về cơ thể)
  people can very quickly dehydrate in the desert
  người ta có thể mất nước nhanh chóng khi ở sa mạc