Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thiết lập sẵn, điều chỉnh sẵn (đồng hồ…)
    the video was pre-set to record the match
    viđêô đã được thiết lập sẵn để thu hình trận đấu