Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pre-establish /'pri:is'tæbliʃ/  

  • Ngoại động từ
    thiết lập trước, xây dựng trước