Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (tôn giáo) phong [chức]
  năm ngoái ông ta đã được phong làm giáo sĩ
  định đoạt; sắp xếp (nói về Chúa, số mệnh, luật pháp…)
  số mệnh đã định đoạt là ông ta sẽ chết trong cảnh nghèo khổ

  * Các từ tương tự:
  ordainment