Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ phân từ của forego
  Tính từ
  đã qua
  đã định đoạt trước, không trình được
  dự tính trước, biết trước, tất nhiên, tất yếu

  * Các từ tương tự:
  foregone conclusion